2009/9 sayılı DTS Tebliğine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesined hazırlanan TSE'nin 08.01

Türk Standartları Enstitüsü

 

Genel Sekreterliği

 

Sayı : B.14.2.TSE.0.15.02.00-010.06-19740

 

Konu :Genelgeler

 

20/01/2009

 

TAMİM 2009/7

 

İlgi: a) 08.01.2009 tarih ve 6479 sayılı Tamim 2009/2

 

b) Dış Ticaret Müsteşarlığının 20.01.2009 tarih ve 620000095 sayılı yazısı.

 

31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren "CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2009/9) ile ilgili uygulama usul ve esasları ilgi (a)'da kayıtlı Tamim ile bildirilmiştir.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığının ilgi (b)'de kayıtlı yazısında söz konusu Tebliğde yer alan yeni Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamında ürünlerin uygunluk değerlendirmesinde bir takım sorunlarla karşılaşıldığı, söz konusu yönetmeliğin AB Direktif ile kararlaştırıldığında yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında bilgilerin münhasıran ürün üzerinde yer almasının gerekmediğinin değerlendirildiği belirtilerek bu bilgilerin ürün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterli olacaktır; denilmektedir.

 

Bu çerçevede, yeni Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamındaki ürünler için, Tamim 2009/2 madde 3.3.2'nin (c) bendinin birinci ve ikinci fıkrası ile Tamim 2009/2 eki Ek-13 madde 4'ün (a) ve (b) bendinde istenilen işaretleme bilgilerinin ürün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterli kabul edilecektir.

 

Gereğini ve Tamimin alındığının teyidini önemle rica ederim.

İmza
Dr. Zekeriya MIZIRAK
Genel Sekreter T.