Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.18.00.708.02

Konu   :İhracat Beyannamelerinde Düzeltme

 

28.01.2009 *  01412

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:     a) 16.06.2003 tarihli, 2003/12 sayılı Genelge.

b) 21.04.2008 tarihli, 2008/10 sayılı Genelge.

c) 25.06.2008 tarih ve 15789 sayılı yazımız.

d) 21.10.2008 tarih ve 24648 sayılı yazımız.

 

İlgi (c )’de kayıtlı yazımızla ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yükümlüler tarafından hatalı olarak beyan edilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar, 16.06.2003 tarihli 2003/12 sayılı Genelge ile belirlenmiş, Genelge hükümleri uyarınca ihracata ilişkin gümrük beyannameleri üzerinde yapılan düzeltmelerin BİLGE sistemine aktarılması ile ilgili işlemlerde sorunlarla karşılaşıldığından 21.04.2008 tarihli, 2008/10 sayılı Genelge ile 2003/12 sayılı Genelgenin 5. ve 6. maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında Müsteşarlığımız Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı’nca yapılan bir düzenleme ile bağlantınız gümrük idarelerince düzenlenerek Müsteşarlığımıza gönderilmiş olup herhangi bir işlem yapılamamış olan İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formuna ait ihracat beyannamelerindeki düzeltmelerin bir defaya mahsus olmak üzere ilgili gümrük idarelerince 19.08.2008 tarihine kadar yapılması talimatlandırılmıştı.

 

Ancak, bazı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinden alınan muhtelif yazılarda sürenin yetersiz olması nedeniyle düzeltme işlemlerinin tamamlanamamış olduğu belirtilerek süre uzatımı talep edildiğinden ilgi (d) de kayıtlı yazımızla 28.11.2008 tarihine kadar süre uzatılmıştı.

 

Bu defa, bazı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinden alınan muhtelif yazılarda ilgi (c )’ de kayıtlı yazımız eki listelerde yer alan beyannamelerin bir kısmının belirtilen gümrük idarelerine ait olmaması, düzeltme işlemleri sırasında muhtelif teknik hatalarla karşılaşılması nedeniyle düzeltme işlemlerinin tamamlanamadığı belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, bağlantınız gümrük müdürlüklerince 2003/12 sayılı Genelge kapsamında düzeltme işlemi yapılmak üzere İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu tanzim edilen ihracat beyannameleri ile ilgi (c )’de kayıtlı yazımız ekinde yer alan listedeki beyannamelerin karşılaştırılarak söz konusu liste dışında “İhracat Beyannamesi Düzeltme/Farklılık Bildirim Formu” tanzim edilen beyanname bulunup bulunmadığı ile düzeltmeler sırasında karşılaşılan sorunların her bir gümrük idaresi bazında ayrı ayrı listeler halinde bildirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                   Müsteşar a.

                                                                                   Rasim KUTLU

                                                                                  Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

(Hakkari Güm. Ve Muh. Başmüdürlüğü hariç