Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.15.00.130.10.02.05

Konu   :

 

25.02.2009 * 03942

GÜMRÜK MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi:     17.10.2008 tarih be 2008/29 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgemiz ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesi ile gümrük idarelerince düzenlenen Dahilde İşleme İznine ilişkin olarak verilecek sürelerde farklı uygulamaların önüne geçilmesi, tereddütlere yer verilmemesi ve standart uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni kapsamında verilecek süreler, süre sonu, ek süre müracaatı ve değerlendirmesine ilişkin esaslar belirlenmişti.

 

Bu kapsamda; anılan Tebliğin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında gemi inşa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresinin proje süresi kadar tespit edileceği hüküm altına alındığından bahse konu Genelgemiz ile de anılan fıkra hükmünde belirtilen projeler için sürenin “proje süresine bağlı olarak” tespit edileceğinin uygulamada esas alınacağı belirtilmiştir.

 

Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan gümrük idarelerince düzenlenen dahil işleme izinleri için verilen sürelerde yukarıda belirtilen hususlara uygun süre tespitlerinin yapılmadığı, bu durumda firmaların mağduriyetine neden olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla; 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi tebliğinin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen projeler için talep edilen dahilde işleme izinlerinde projelerde belirtilen süreler dikkate alınmaksızın süre tespit edilen dahilde işleme izinleri için;

 

1- Dahilde İşleme izin süresi içerisinde ek süre müracaatında başvurulmuş olan firmalar için izin süresinin, proje süresine göre tespit edilmesi,

2- Dahilde işleme izin süresi bitiminden sonra ancak proje süresi içerisinde yapılan ek süre müracaatlarında izin süresinin yine proje süresine göre tespit edilmesi, ancak bu durumda Gümrük Kanunun 241 nci maddesinin 1 nci fıkrasının tatbik edilmesi,

3- Süresi henüz dolmadığından ek süre müracaatında bulunmamış firmaların, proje süresine göre belirlenmesi gereken izin süresinin proje süresinden daha kısa olarak belirlenmiş dahilde işleme izinleri için ilgili gümrük idarelerince geriye doğru tarama yapılarak, bu kapsamdaki izin sürelerinin re’sen proje süresine göre yeniden tespit edilmesi ve izin sahibine bildirimde bulunulması,

Şeklinde işlem tesis edilmesi uygun bulunmuştur.

 

Ancak, ikinci maddede belirtilen durum için idarece takibata geçilmiş olması halinde 11.04.2008/88 sayılı yazımızda belirtilen hususlar dikkate alınarak müracaatların değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                       S.Umman HAMİDOĞULLARI

                                                                       Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri