Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-111.01.01 5 15/548

Konu   :2009/15 sayılı DTS Tebliği

 

 

30.01.2009 * 01835

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.01.2009 tarih ve 4159 sayılı yazıda özetle, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2009/15 sayılı “Bazı Boyar Maddelere İlişkin İthalat Tebliği”nin 5 inci maddesinde bahsi geçen ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek onay belgesi veya belgenin elektronik kaydının mezkûr yazıda yer verilen web adresinden ilan edileceği; bununla birlikte, Müsteşarlığımızca yürütülen ve anılan tebliğ çerçevesinde gümrük yükümlülüğünün sona erdiğine ilişkin elektronik mesaj gönderilmesine yönelik teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle “…02.03.2009 tarihine kadar 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında ithalatı yapılan tüm mallar için bu Tebliğ ile istenilen bir onay aranmaksızın ve 3 günlük süre bekletilmeksizin gümrük gözetiminin sona erdirilmesi…” hususu bildirilmiştir.

 

Bilgi edinilmesi ve belirtilen yazı gereğince işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                               Harun USLU

                                                                                              Daire Başkanı

 

 

 

EK      :1 adet yazı fot.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine