Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.12.00.-156.02.V15
Konu   :9027.50.00.00.00 GTİP’li eşyanın KDV oranı                                                         
 
 
02.02.2009 * 01897
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Bilindiği üzere, KDV oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli (II) sayılı listenin Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı “B” bölümünün 27.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Kararname ile eklenen 13.sırasında Tıbbi Cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetlerinin ithalinin 01.01.2005 tarihinden itibaren %8 oranında katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiş, 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar ile yapılan düzenlemeden sonra da II sayılı listenin “B” bölümünün 13.sırasında yer alan ibare, II sayılı listenin “B” bölümünün 22.sırasında da aynen korunmuştur.
 
Diğer yandan 09.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu Kararnameye ekli II sayılı listenin “B” bölümünün 22.sırası değiştirilmiş, GTİP numaraları ile sayılarak, yalnızca burada ismen sayılan cihazların ithalinin indirimli oranda katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmiştir.
 
Dolayısıyla 9027.50.00.00.00 GTİP’ inde yer alan cihazların 19.07.2008 tarihinden itibaren ithalinin, 2008/13902 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin “B” bölümünün 22.sırasında yer verilmediğinden genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
 
Bu itibarla 19.07.2008 tarihinden itibaren söz konusu GTİP’te % 8 oranında uygulanarak gerçekleştirilen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin tespiti ve eksik alındığı anlaşılan katma değer vergisinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
                                                                       S.Umman HAMİDOĞULLARI
                                                                       Gümrükler Genel Müdür V.