Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün

    T.C.

BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.00.08.00-105
Konu   :
 
28.01.2009 * 01519
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan TCGB “Kalem” ekranında yer alan “Satışa esas birim ve miktar” hanesi ile istatistikli kıymet alanının düzeltilmesine ilişkin taleplerin 2003/12 sayılı Genelgenin 5 inci maddesi hükmü gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmaktadır.
 
Bilindiği üzere, 2003/12 sayılı Genelgenin 5 inci maddesi, “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 63. maddesi hükümleri gereğince fiili ihracatın gerçekleşmesinden sonra “kapanmış” statüdeki beyannamede sistem üzerinden düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Ancak “kapanmış” statüdeki gümrük beyannameleri ile ilgili olarak, eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutu, 33 no.lu “TGTC Pozisyon No” başlıklı kutu ve 37 no’lu “Rejim” başlıklı kutu dışında kalan beyanname alanları için, beyannameye ekli belgeler ile beyannamenin karşılaştırılması sureti ile yapılacak inceleme sonucunda düzeltilmesi talep edilen bilginin yanlış yazıldığının hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde anlaşılması halinde beyannamenin bütün nüshaları üzerinde manuel olarak yapılan düzeltmeler için Gümrük Yönetmeliği’nin 127. maddesinin son fıkrasında belirlenen usul dairesi işlem yapılacaktır. Ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca usulsüzlük cezası uygulanarak BİLGE sisteminde kapanmış beyannameler ekranına gerekli açıklama yazılacaktır. Kapanmış beyannameler üzerinde düzeltme yapılması talebi ile hiçbir şekilde Hata Bildirim Formu gönderilmeyecektir. “Hükmünü amirdir”.
 
Buna göre, “Kapanmış” statüdeki gümrük beyannamelerinin eşyanın cins, nevi ve niteliği ile marka ve numaralarını gösteren 31 no.lu “Kapların ve Konteynerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutusu üzerinde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Bunun yanında, Gümrük Yönetmeliği’nin 20 no.lu ekinde yer alan Gümrük beyannamesi kullanma talimatı uyarınca, ihracat beyannamesinin 31 no.lu “Kapların ve Konteynerlerin Marka, Numara ve Cinsleri” başlıklı kutusuna kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “Dökme” ibaresi ile konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan markaların bu kutuya kaydedilmesi gerekmekle birlikte, sistem üzerinde söz konusu kutuya bahsi geçen bilgiler dışında satışa esas birim ve miktar gibi bilgiler de kaydedilmekte olup TCGB 14.0.3 versiyonunda, “Kalem” ekranındaki “Satışa Esas Birim ve Miktar” alanına girilen bilgiler, beyannamenin 31 no.lu kutusunda yer almakla birlikte, söz konusu alan düzeltilebilir alanlar içerisinde bulunmaktadır.
 
Bu çerçevede, “Kapanmış” statüdeki ihracat gümrük beyannamelerinin 31 no.lu “kapların ve konteynerlerin mark, numara ve cinsleri” başlıklı kutusu üzerinde yalnızca Gümrük Yönetmeliğinin 20 no.lu ekinde belirtilen bilgilerin değiştirilmesine izin verilmemesi, bununla birlikte, “Satışa Esas Birim ve Miktar” alanının 2003/12 sayılı Genelgenin 5. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmeyerek bu alana ilişkin düzeltme taleplerinin karşılanması gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                       S.Umman HAMİDOĞULLARI
                                                                       Gümrükler Genel Müdür V.
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine