Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2008/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında alınmış uygunluk yazılarının tem

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2008/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında alınmış uygunluk yazılarının temsil ettikleri parti ile sınırlı kalmak kaydıyla 2009 yılı için geçerli olduğuna dair 10.02.2009 tarihli 2424 sayılı yazısı...

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.10.00.116
Konu   :
 
 
10.02.2009 / 02424
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 29.01.2009 tarihli 620000146 sayılı yazıda özetle; “CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair 2009/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde düzenlenen uygunluk yazılarının belirli bir süreyle sınırlandırılmadığı, başvuruya esas teşkil eden belge (antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma senedi) kapsamındaki partiyi oluşturan ürünler aynı kaldığı sürece bahse konu uygunluk yazılarının da geçerliliğini muhafaza ettiğinden bahisle 2008/9 DTS Tebliği kapsamında alınmış bulunan uygunluk yazılarının temsil ettikleri parti ile sınırlı kalmak üzere 2009 yılı içinde geçerli olduğu belirtilmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                              Müsteşar a.
                                                                                              Yusuf GÜNEY
                                                                                              Genel Müdür Yardımcısı
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri