Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2008 tarihli 29852 sayılı yazıları ile firma dosyalarının elekt

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2008 tarihli 29852 sayılı yazıları ile firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 63 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) uyarınca firma dosyalarının elektronik ortamda gümrük idaresine iletilmesi ile ilgili süre  30.01.2009 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.  


T.C.
BAŞBAKALIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.00.07-203-4710
Konu   :
 
 
25.12.2008 * 29852
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
25.09.2008 tarihli, 27008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, anılan tebliğin geçici 1 inci maddesinde de; Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte gümrük idaresinde dosyası olsun olmasın, firmaların, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde dosyalarını pdf forrnatında elektronik ortama aktarılmış olarak gümrük idaresine ibraz edecekleri, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Tebliğ hükümlerine uygun olarak dosyasını elektronik ortamda gümrük idarelerine iletmeyen firmaların işlem gerçekleştirmesine izin verilmeyeceği belirtilmişti.
 
Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden yazılarda, çeşitli nedenlerle firma dosyalarının elektronik ortama, aktarma işlemlerinin tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilemediğinden bahisle, söz konusu sürenin uzatılması istenilmektedir.
 
Anılan Tebliğin, yetki başlıklı 5 inci maddesi uyarınca, öngörülen süre içerisinde firma dosyalarını elektronik ortamda gümrük idaresine iletmeyen firmalar için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi tatbik edilmek kaydıyla dosyaların gümrük idaresine elektronik ortamda 30.01.2009 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi uygun bulunmuştur.
 
Bilgi ve gereğini rica öderim.
 
 
Müsteşar a.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdür V