Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2009 tarihli 1632 sayılı '2009/5 sayılı DTS Tebliği' konulu y

T.C.
BAŞABAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-116 S 5/447
Konu   :2009/5 sayılı DTS Tebliği
 
 
30.01.2009  *  01632
 
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
2009/5 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 23.01.2009 tarih ve 620000111 sayılı yazıda, söz konusu tebliğde yer alan Kapsam Dışı Yazısı uygulaması konusunda bazı tereddütlerin olduğunun, bazı gümrük müdürlüklerinde anılan tebliğin 4, 5 ve 6sayılı listelerinde yer alan ama aynı tebliğin 10 uncu maddesinde zikredilen muafiyetlerinden faydalanan eşya için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Kapsam Dışı Yazısı talep edildiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.
 
Mezkûr yazıda, bahsi geçen listelerde yer alıp tebliğin 10 uncu maddesi gereğince muafiyetlerden yararlanan eşya için Uygunluk Yazısı/Kontrol Belgesi/Kapsam Dışı Yazısı alınmasının gerekmediği, söz konusu tebliğin “Gümrük idarelerince yapılacak işlemler” başlıklı kısmının 13 üncü maddesinde, gümrük idarelerince Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısının aranacağı listelerin belirlendiği ve bu kapsamda sadece 1, 2 ve 3 sayılı listelerin sayıldığı belirtilmektedir.
 
Bu itibarla, mezkur tebliğ eki 4, 5 ve 6 sayılı listeler kapsamı eşya için, söz konusu eşya aynı tebliğin 10 uncu maddesi gereğince muafiyetten yararlansın veya yararlanmasın, Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısı aranmaması (menfi) gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini arz ederim.
 
 
                                                                                             Müsteşar a.
                                                                                             Harun USLU
                                                                                             Daire Başkanı
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine