Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ATR Dolaşım Belgeleri Satıs ve Onay İşlemleri ile ilgili 30.01.2009 t

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-178.03.02
Konu : A.TR Dolaşım Belgeleri Satış ve Onay
İşlemleri
BELGEGEÇER
 
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Bilindiği üzere, 28.09.2006 tarihli, 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulamasına İlişkin Esaslar Hakkındaki 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasında eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsik eden A.TR dolaşım belgeleri kullanılmaktadır.
 
Söz konusu belgeler ile ilgili olarak Müsteşarlığımıza intikal eden olaylar üzerine A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerinde Odalarca ortak bir uygulamanın başlatılması ve konu ile ilgili usul esasların belirlenmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda belge satış ve onay işlemleri sırasında tahsil edilen ücretlerin bütün Türkiye çapında aynı olması ve A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili etkin bir kayıt-kontrol sistemi oluşturmasına yönelik olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda T.O.B.B. tarafından "ATR Dolaşım Belgelerinin Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar" hazırlanmış ve bahsi geçen usul ve esaslar Müsteşarlığımızca da uygun bulunmuştur.
 
Anılan usul ve esaslar kapsamında 02/02/2009 tarihinden itibaren Odalarca sadece barkodlu A.TR Dolaşım Belgelerinin satışı yapılacak ancak ihracatçılar tarafından Odalara onaylanmak üzere bu tarihten sonra getirilen belgelerin onaylanmasına 31/07/2009 tarihine kadar devam edilecektir.
 
Mezkur Usul ve Esaslara Müsteşarlığımız internet adresinde (www.gumruk.gov.tr) yer alan "Duyurular" bölümünden ve T.O.B.B.'un internet adresi olan www.tobb.org.tr 'den ulaşılabilir.
 
Bilgi edinilmesini ve bağlı bulunan gümrük idarelerine bu yönde bilgi verilmesini rica ederim.
 
                                                                      
 
                                                                       Arif KÜMBÜL
                                                                       Müsteşar a.
                                                                       Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine