Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 'ek mali yükümlülük olarak uygulanan koruma önlemlerinin hesaplanmas

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "ek mali yükümlülük olarak uygulanan koruma önlemlerinin hesaplanmasında eşyanın brüt ağırlığının esas alınması" konulu 21.01.2009 tarihli 781 sayılı yazısı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.10.00.113
Konu   :Koruma Önlemi
 
 
21.01.2009  *  00781
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
İlgi      :20.07.2005 tarihli, 18653 sayılı yazımız.
 
İlgide kayıtlı yazımız ile, Gözetim Ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğlere konu eşyanın kıymetinin hesaplanmasında, ağırlıkların net veya brüt alınması hususunda, ilgili tebliğde açık hüküm bulunmadığı durumlarda, DTM’den alınan 04.07.2005 tarih ve 32787 sayılı yazıya istinaden, ağırlıkların brüt olarak kabul edilmesi ve buna göre işlem yapılması talimatı verilmiştir.
 
08.04.2008 tarih ve 26841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13499 sayılı BKK ile 42.02 tarife pozisyonu kapsamı eşyanın ithalatında kilogram/adet bazında ek mali yükümlülük uygulaması getirilmiş ancak, kg bazında uygulanacak ek mali yükümlülüğe esas ağırlıkların net veya brüt alınması hususunda bir düzenleme yapılmamıştır. Mezkur BKK doğrultusunda BİLGE sisteminde yapılan düzenlemede, ek mali yükümlülüğe ilişkin düzenlemelerde bu güne kadar kg bazlı düzenlemelerin brüt üzerinden yapıldığı dikkate alınarak, söz konusu BKK’nın bu yönde bir düzenleme yapmamasının bu BKK kapsamı eşyaya ilişkin ek mali yükümlülüğün eşyanın “net” kilosu üzerinden tahsil edilmesi iradesini ortaya koyduğu değerlendirilmiş ve anılan BKK kapsamı eşyanın ek mali yükümlülüğünü, eşyanın net kilosu üzerinden hesaplayan yapı oluşturulmuştur.
 
Sistem üzerinde yapılan düzenlemeyi müteakip Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 18.06.2008 tarih ve 24598 sayılı yazıda; İthalatta Korunma Önlemleri mevzuatında ayrıca bir hükmün olmadığı hallerde, ek mali yükümlülük olarak uygulanan korunma önlemlerinin hesaplanmasında da eşyanın brüt ağırlığının esas alınması gerektiği ifade edilmiş ve 18.07.2008 tarihinde BİLGE sisteminde söz konusu karar kapsamı eşyanın ek mali yükümlülük hesaplanmasına ilişkin düzeltme yapılmıştır.
 
Müsteşarlığımız GÜVAS sistemi üzerinde yapılan araştırmada, 08.04.2008 - 18.07.2008 tarihleri arasında bağlantınız gümrük idarelerinde, bu karar kapsamı eşyaya ilişkin beyannameler tescil edildiği anlaşılmış olup, bu beyannamelerin taranarak eksik alınmış olan ek mali yükümlülük ve buna isabet eden gümrük vergileri ve KDV ile ilgili olarak gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
 
                                                          
                                                           Müsteşar a.
                                                           S.Umman HAMİDOĞULLARI
                                                           Gümrükler genel Müdür V.
 
 
DAĞITIM:
Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, Gaziantep,
Gürbulak, Mersin, İstanbul, İzmir, İzmit,
Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine