Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 'Rafine Ayçiçek Yapı İthalatı' konulu 06.01.2009 tarihli 30535 sayı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.00.11.358-3717
Konu   :Rafine Ayçiçek Yağı İthalatı
06.01.2009 * 30535
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
İlgi:     a) 03.09.2004 tarihli ve 24900 sayılı yazımız.
b) 04.09.2008 tarihli ve 21637 sayılı yazımız.
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 05.01.2009 tarihli 220000003 sayılı faks yazının bir fotokopisi ilişikte gönderilmektedir.
 
Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazıda belirtilen hususların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak göz önünde bulundurulmasını rica ederim.
 
 
 
                                                                                  Müsteşar a.
                                                                                  Arif KÜMBÜL
                                                                                  Genel Müdür Yardımcısı
 
 

 
T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sayı     :B.02.1.DTM.0.03.07.01
Konu   :Rafine Ayçiçek Yağı İthalatı
 
 
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
 
İlgi      a) 23.08.2004 tarih ve 47724 sayılı yazımız.
            b) 03.09.2008 tarih ve 34067 sayılı yazımız.
 
Malumları olduğu üzere, 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) altında yer alan yağlık ayçiçek tohumu ve 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P altında yer alan ham ayçiçek yağı ithalatında yürürlükteki İthalat Rejim Kararı çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Pazara Giriş Tarife taahhüdümüz seviyesi olan %27 ve %36 oranında gümrük vergileri uygulanmakta olup, 1512.19.90.00.11 G.T.İ.P'de yer alan tarife ayçiçek yağı ithalatında ise %50 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.
 
Öte yandan, ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda hasat döneminde yapılacak ithalatın yerli ürün üzerinde fiyat baskısı oluşturmaması, önümüzdeki dönemde ayçiçek tohumu üretimini olumsuz yönde etkilememesi, yerli üretimin düşük fiyatlı ithalata karşı korunması ve vergi kaybının önüne geçilmesini teminen, 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 G.T.İ.P'li yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında CIF 750 $/Ton, 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P'li ham ayçiçek yağı ithalatında ise CIF 1.650 $/Ton kıymetler dahilinde işlem tesis edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.
 
Bu bağlamda, yağlık ayçiçek tohumu ile ham ayçiçek yağı ithalatında ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem tesis edildiği konusu göz önünde bulundurulduğunda, yerli üretimin korunması ve devamının sağlanmasını teminen 1512.19.90.00.11 CIF 2.000 $/Ton'luk birim kıymet dikkate alınarak işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
 
Bilgileri ve gereğini arz ederim.