Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 'üçüncü tahlil' konulu 13.01.2009 tarihli 206 sayılı yazısı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.11.00-664.02
Konu   :Üçüncü Tahlil
 
 
13.01.2009* 00206
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
Bilindiği üzere, 31.05.2001 tarih ve 24771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği ile düzenlenen ikinci tahlil sonucuna ilişkin 752 nci maddesi; “İkinci tahlil sonucu, eşyanın teknik özellikleri ve niteliklerinin tayin ve tespiti bakımından kesindir. Bu sebeple, yükümlülere ikinci tahlil sonucu ile bu sonuca göre yapılan tarife uygulaması ve tahakkuk ettirilen vergiler duyurulur. Ancak, birinci ve ikinci tahlile karşı Müsteşarlığın tahlil yaptırma hakkı saklıdır.” Hükmünü amirdir.
 
Ayrıca Genel Müdürlüğünüzün 30.01.2007 tarih ve 2007/9 sayılı Genelgesi ile de, işlemlerin gecikmemesi açısından, sağlıklı gerekçeye dayanması ve uygulama birliği sağlanması amacıyla üçüncü tahlil yaptırma yetkisinin Başmüdürlüklerce kullanılması uygun bulunmuştu.
 
Gümrük Başmüfettişi Önder UYSAL tarafından düzenlenen Teklif Raporu doğrultusunda, üçüncü tahlile ilişkin olarak, aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
 
Gümrük Yönetmeliği’nin 750 nci maddesinde “İkinci tahlil birinci tahlilden artan örnekler üzerinden yapılır…” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, üçüncü tahlilin, ikinci tahlilden artan örneklerin tahlil yapmaya yeterli olması durumunda bu örnekler üzerinden yapılması; ikinci tahlilden artan örneklerin yeterli olmaması durumunda ise örneğin ne şekilde temin edileceğine ilişkin usulün Gümrük Yönetmeliği’nde numune almaya ilişkin kurallar da dikkate alınarak tahlile ihtiyaç duyan idare amirince belirlenmesi; ayrıca üçüncü tahlilin, öncelikle Gümrük Laboratuarlarında, bunun mümkün olmadığı durumlarda Gümrük Yönetmeliği’nin 195 inci maddesinde belirtilen yerlerde aynı sıraya uyularak yapılması; bu şekilde yapılacak tahlillerin ayrı bir deftere kaydedilerek takip edilmesi ve tahlil raporlarının sıralı şekilde ayrı bir dosyada muhafaza edilmesi yönünde işlem yapılması uygun görülmüştür.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                       Umman HAMİDOĞULLARI
                                                                       Genel Müdür V.
 
 
 
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine