Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 'yurt içi harcamaların beyanı' konulu 22.01.2009 tarihli 1015 sayıl

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.00.15.00.664.99.S.05
Konu   :
 
22.01.2009 *  01015
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Eskişehir Gümrük Müdürlüğü’nün teftişi sonucunda Gümrük Müfettiş Yardımcısı Hakan UÇAK tarafından düzenlenen 29.08.2008 tarihli ve 6/246 sayılı Basit Raporun “II-Teftiş Sonuçları Durumu” bölümünde yer alan “4-Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Muafiyetler) Servisi” alt başlıklı bölümünde “…Müfettişliğimizin teftiş döneminde 4051 rejim kodu ile işlem gören beyannameler ile ilk rejim beyanlarının karşılaştırılmasında; özellikle Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan yurt içi harcamaların kesin ithalatta daha düşük beyan edildiği tespit edilmiştir. Kanun’un 114 üncü maddesinde belirtilen vergilendirme unsurları arasında yurt içi harcamaların da yer aldığından dolayı, kesin ithalat beyannamesinde de bu tutarın yer alması gerekmektedir.
 
Bu bağlamda; ilk rejimde yer alan vergilendirme unsurlarından yurt içi harcama tutarlarının kesin ithalat beyannamelerinde daha düşük olarak beyan edilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek Hazine zararının önlenmesi amacıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük İdareleri’nin uyarılmasında ayrıca yarar bulunmaktadır.” Denilmektedir.
 
Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, gümrük vergileri ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu itibarla, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali yapılan eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, anılan maddede belirtilen vergilendirme unsurlarından olan yurtiçi harcamaların, serbest dolaşıma giriş beyannamesinde beyan edilen tutarının dahilde işleme rejimine ilişkin ithalat beyannamesinde beyan edilen tutardan daha düşük olmaması gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                       Müsteşar a.
                                                                       S. Umman HAMİDOĞULLARI
                                                                       Genel Müdür V.
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri