Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün'2006/10138 sayılı BKK' konulu 14.01.2009 tarihli 341 sayılı yazısı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :B.02.1.GÜM.0.06.12.00.663.01.07
Konu   :2006/10138 Sayılı BKK
 
 
14.01.2009 * 00341
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
İlgi      :28.06.2006 tarihli ve 16296 sayılı yazımız.
 
İlgide kayıtlı yazımızda, 08.03.2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17.07.2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” 15 ila 21 inci sıraların eklendiğinden bahisle yapılması gereken hususlar açıklanmış; Başmüdürlüklerden gelen muhtelif tarih sayılı yazılarda, yazımız gereğinin yerine getirildiği ifade edilmiştir.
Bununla birlikte, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünün (Muayene-Tahakkuk Servisi) teftişi neticesinde Gümrük Müfettişi Levent ÖZKARDEŞ ve Gümrük Müfettiş Yrd. Nadir SAYAR tarafından düzenlenen 08.08.2008 tarihli, 12/445 sayılı Cevaplı Raporun 5 inci maddesinde özetle, 3926.20 ve 4203.40 tarife alt pozisyonları ile 42.02. ve 42.05 tarife pozisyonlarından yapılan ithalat işlemlerinin örnekleme yöntemi ile incelenmesi aşamasında, 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %18 oranında KDV tahakkuk ettirilmesi gerekirken %8 oranında KDV tahakkuk ettirilen değişik firmalar adına tescilli giriş beyannamelerine rastlandığı benzer uygulamaların diğer gümrük idarelerinde de mevcut olabileceği göz önüne alındığında kamu alacağı adına gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmektedir.
Bilgi alınmasını, ilgide kayıtlı yazımız uyarınca gereğini ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.
 
                                                                       Arif KÜMBÜL
                                                                       Genel Müdür Yardımcısı
 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine