Resmi Gazete'nin 22 Şubat 2009 tarihli 27149 sayılı nüshasında yayınlanan 60 Seri No.lu Gümrük Gene

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/02/20090222-6.htm