Resmi Gazete'nin 28 Şubat 2008 tarihli 27155 saylı Mükerrer nüshasında yayınlanan 5838 Bazı Kanunla

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx